UFABETWINS ตัวอย่างของแจ็คกรีลิชแสดงให้เห็นว่าทำไมฤดูกาลของโมฮาเหม็ดซาลาห์ลิเวอร์พูลจึงสมควรได้รับความเคารพมากกว่านี้

UFABETWINS แมนดี้ ค่อนข้างถูกปิดเสียง แต่การซื้อกิจการเชลซีในฤดูกาลนี้ เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ

UFABETWINS ความมั่นใจของเขาเพิ่มขึ้นเมื่อการมาถึงของโทมัส ทูเช่  และตอนนั้นเอง

ที่เราเริ่มเห็น ว่าจุดแข็งที่ แท้จริงของ เข าอ ยู่ที่ใด Mendy ต่ำกว่าค่าเ ฉลี่ยของลีกในก ารซื้อช็อต (46 ถึง 66 เปอร์เซ็นต์)

แต่สู งกว่า สำหรับ การผ่  านเข้าสู่ความ  สำเร็จที่อั นตราย (100 ถึง 77 เปอร์เซ็นต์) และผลลั  พธ์เชิงบวกจา ารผ่าน (64 ถึง 44 เปอร์เซ็นต์) 

ส่วนใหญ่เขาเป็นคนสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับจาก Kepa Arrizabalaga UFABETWINS

UFABETWINS

ฉันประทับใจเจมส์มากไม่เพียง แต่ความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าและความเป็นนักกีฬาเท่านั้น

แต่ยังรวม ถึงความ กล้ าหาญ ขอ  งเขา ด้วย ดูเหมือนเ  ขาจะทำเครื่ งหมายในช่อ งมาก มาย ด้วยเป อร์เซ็นไ ทล์ที่ 85

สำหรับการเลี้ยงลูกที่ประสบความสำเร็จ 90 สำ หรับการส่งบอลแ ละ 87 สำหรับกา  รโหม่งทั้งห มดอยู่เ เฉลี่ย

ของลีกคุณจ  ะเห็นได้ว่ าทำไมฤดูก าลนี้จึง แสดงถึงความก้าว  หน้า จริงอยู่ที่เขาเล่ นได้มากมา ยในตำ แหน่ งวิงแบ็ค

แต่ สำห รับผมเขาเป็ นคนที่น่า ประทับ ใจที่สุดในพื้ นที่ของเขาในสนาม การลง นามของ Godfrey

เป็นอย่างไร รว ดเร็วแข็งแกร่งและ ป ระกอบไม่แปลกใจ เลย ที่แฟน ๆ  หลายสโมสร สงสัยว่า ทำไมเ

UFABETWINS

ขาถึงไม่โดน  พวกเขา เอฟเวอร์ตัน ทำได้แย่กว่า การสร้า งแบ็ค ไลน์ร อบตัวเ ขาในอนาคต

ความเป็นไ ปได้ที่เ ขาจะปรับปรุงต่อไปโ  ดยมีที่ปรึ กษาอย่างค าร์โลอันเชล็อ ตติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันเขี นเกี่ ยวกับ DIas

และไตร่ตรอ  งว่าการแบกตัว เองในฐ านะเซ็ นเต อร์แบ็ค รุ่นพี่ ก็เพี ย งพ อแล้ว เขาทำสิ่ งนั้นด้วยค วามมั่นใจ

แต่นอกจากนี้เขายัง  นำทรั พย์สินที่โด ด เด่นบางอย่า งมาสู่เมือ งในแง่ขอ งการวางตำแห น่งและการอ่านเกม เ

ขาสมควรไ  ด้รับคำชื่นชมจ ากเขาใ นฤดูกา ลนี้ เมื่ออายุ 23 ปีดูเหมื  อนว่าเขาจะดีขึ้นเ ท่านั้น

สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดเกี่ยวกับชอว์คือความก้าวหน้าของยูไนเต็ดในการลงสนามในฤดูกาลนี้

ที่เลวร้าย ที่สุดพวกเข าจะยืด ออกแล ะเว้นช่องว่า งขนา ดใหญ่ระหว่ างบรรทัด  ค่าเฉ ลี่ยค วา มก้าวหน้า ของบอ ลลึก 6.11

ของชอว์ต่อ 90 นาทีเน้นประเด็น ยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นผู้เล่นที่ได้พบกับความฟิต, ฟอร์มและความมั่นใจ

ฉันต้อง ยอมรับ ฉันยั งคง เป็นคน ขี้ระแวง Ndidi ในบางครั้ง ก็ไม่ยุ ติธรร มนักใน างครั้งเขาอาจร่วงโรยภาย

ใต้ความคาดหวัง อันหนั กหน่วงที่วางไว้ให้ เขาในฐานะ กองกลาง ที่โ กหกลึ กที่สุดของเลสเตอร์

เขาไม่ได้รับคว ามสุขอีก ครั้ง กับฤดูก าลที่ปราศจากอ าการบ าดเจ็บ แต่เ  มื่อเขาลงเล่นเขาเกื อบจะเ ป็นผู้เล่นสองคน

ในตำแ หน่งเดียว สำหรับเ บรนแดนร็ อดเจอร์ส ไม่ต้ งสัยเลยว่าเขาเ ป็นผู้เชี่ยวชาญในบทบาทนี้

17 ประตูในปัจจุบันของเขาและ 11 แอสซิสต์เป็นสิ่งที่น่าจดจำและเป็นสัญลักษณ์ของผู้เล่นที่กำลังก้าวไปสู่จุดแข็ง

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับเฟอร์นันเดสคือทัศนคติของเขา เขาเกลียดการสูญเสียเขาจะไม่ยอม บ้านผลบอล

ให้มาตรฐานลดลงและให้ข้อมูลอย่างไม่น่าเชื่อในการสัมภาษณ์ เขาดูเหมือนผู้นำที่สมบูรณ์ในวิธีการเล่นและการแสดง